Sleepy Princess Ruined Wedding קחשמ

תמנמונמה הכיסנה הסורה הנותח (Sleepy Princess Ruined Wedding):

.םויה ןתחתהל הרומא התייה הזלא הכיסנה .רבשנ בצמה לכו ,םינומלא ידי לע הפקתוה הנותחה םייקתהל הרומא התייה .םייקתת הנותחהש ידכ לכה תושעל ךרטצת תמנמונמה הכיסנה הסורה הנותח .תודעסמה םלוא תא תוקנל וכרטצת ,לכ םדוק .םמוקמב םיצפח םקמלו םירהל םכילע היהי .םירחא םיטושיקו תונוש רז םע םלואה תא טשקלו תונחלוש ביצהל וכרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות