משחק SmartUp Shark באינטרנט

                                  SmartUp Shark קחשמ

SmartUp Shark (SmartUp Shark):

.טקש ץרפמב ודבל רתונ קוניתהו ,דיצל וגילפה הירוה ,דלונ ןטק שירכ .תושגרתההמ רתתסהל ידכ רבדמה ימב תוחשל ולחה םיגדו הרעס הליחתה עתפ .לוכאל טילחהו ילאיצנטופ ףרט האר שירכה .יתימא דיצב הלחהו החוטב רתוי הברה השיגרה איה ,גד הרזגש רחאל .הל ורזע ,ףרטכ הלגתי אל ומצע ריעצה ףרוטהש ךכ .הלדוגמ רתוי םינטק םהש םיגד לע עבצה .ולדוגב תיתועמשמ לדגי אוה ,SmartUp Shark -ב ןוזמ תטילק .ינתמיאהו ןיינמה ןמ שירכל ךופהי רבכ םהלש קוניתה ,ורזחי הירוהש דע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות