Puppy House קחשמ

םירוגה תיב (Puppy House):

.םילעבה םע רדחה ותואב אקווד ואלו והשפיא רוגל תובייח דמחמ תויח .ולשמ שדח תיב לבקי ונלש דומחה רוגה ,תיבה םירוגה קחשמו ךתוכזב .התוא תונבל ידכ הנוב תדועת ךירצ אל התא .ונלש תוארוהה רחא בוקעו רהזיה קר .תניינעמו תיביטמרופניא היהת איה ךרובע ךא ,תינדפקו הכורא הדובע וז .גגהו תוריקל םיעבצה תא םירחוב םכמצעב םתא ןאכו רמגומה תיבה תא עוב .ותיבל םיאתהל ידכ הפי היהי ךלש רוגהש דומח דגב םרה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות