משחק .סקנאאט לאיור ברק באינטרנט

                                  Taaanks.io Battle Royal קחשמ

.סקנאאט לאיור ברק (Taaanks.io Battle Royal):

.Taaanks קחשמ םע םירזוח םיבר םיריקי .לאיור ברק .שרגמה לע גודל םג ומייקתי םהלש םיקנטה לע םירחא םינקחש ,ךדבלמו םי .קזח ליאב הליחתב דיוצמ ךלש קנטה .הדשה לע ואצמנש תובית ץפנלו קסרל ידכ וב שמתשה .םכלש קנטה רובע םינוש םירופישו תשומחת ,קשנ ילכ ,הנושאר הרזע תוכר .דיחיה חצנמה ראשיהל איה המישמה .םכלש רתויב תובוטה תוקיטקטהו היגטרטסאה תועצמאב דורשל םכילע .הצור התאש ומכ המידק וא בראמ ,םידגנתמ ברוא ,ימומרע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות