משחק ברקה תא ךופה באינטרנט

                                  Turn the Fight קחשמ

ברקה תא ךופה (Turn the Fight):

.תוריהמב ץחליהל םיכירצ םהו ,םישקמה לע טולשל דחאל השק היהי ,דחיב .וב דקמתה ,ךלש םחולה לעמ קלדנ תואצותה חול רשאכ .רחא ףצרב תויתוא ועיפוי .ביריה תא ףוקתל ידכ םיילגרבו תועורזב ףפונל ליחתי ךלש םחולה זאו ת .ךלש תומדה לע רתוי תחלצומ היהת ברקה תאצות ךכ ,רתוי הריהמ ךלש הבו .תוסנל ךירצ התאש ןווכתמ לבא ,חצנל הצור התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות