My Home Design Dreams קחשמ

ילש תיבה בוציע תומולח (My Home Design Dreams):

.ירמגל תרחא היווח ,םישדח םייח אוה שדח תיב .םינפה בוציע לע תוריהזב דובעל ךילע ,םשל רוזחל הצור דימת התאו חונ .תיבב םירדחה לכ תא טהרלו ןקתל ךירצ התא ילש יתיבה בוציעה תומולח ק .הדובעל ךלת זא ,קיפסמ אל ,דימת ומכ ,ףסכ לבא .טפטה עבצ וא םיטיהרה תריחבמ םימיענ תוחפ אל ויהי םה .םינוש םינזו םינוש םיגוסמ תודילג רוכמל ולכות .תועבטמל ךופהת ךשמהבש ,הדוקנ ורבצו המרב תומישמ ועצב ,רתוי וא םיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות