משחק WarFriends באינטרנט

                                  WarFriends קחשמ

WarFriends (WarFriends):

.תויעוצקמב השעית םא ,םיידיב ןעטת הדובע לכ .םיפלצ יריל םג ףקת הז .םיכורא םינומיאל קוקז התא תודעוימה תואצותה תא גישהל ידכ .הרטמ יריב םינומיאב ,םינומיאה שרגמב בר ןמז הלבמו בטיה תאז עדוי ו .תוריל ךיא תוארהלו וילא ףרטצהל לוכי התא .ךל בישקהל ידמ השוחנ אל איה לבא ,ולש םיפלצה הבור תא ךל קפסי רובי .תוסנל ךילע ,יטפואה הארמה תא ןווכל ידכ .WarFriends -ב םימלענו ועיפוי םילייח םע םיפלק תרוצב םידעי .סיטרכה לע ינועבצ םתכ עיפוי רשקה עגרב ,םלצל ורהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות