Dinosaur Warrior Coloring קחשמ

רואזוניד םחול לש העיבצ (Dinosaur Warrior Coloring):

.ונלש תכלה בכוכב ויח םירואזוניד ומכ תויח ,םדק ימיב .םירואזוניד תמחול העיבצ קחשמה תא םיגיצמ ונא ,רתויב םינטקה םינקחש .ןבל רוחשב םינוש םיגוסמ םירואזוניד וריוציש םידומעב העיבצ רפס ךל .םינוש םיעבצב םתוא עובצל םכילע היהי .תשרבמה לש םינוש םייבועו םיעבצ םע תדחוימ הטלפב שמתשהל ךרטצת ךכ ם .הנומתב םתרחבש רוזאה לע הז עבצ וחרמת ,עבצב תשרבמה תא םילבוט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות