משחק Brutal VIctory באינטרנט

                                  Brutal VIctory קחשמ

Brutal VIctory (Brutal VIctory):

.תיתימא הטטק אוצמל ולכות Brutal Victory קחשמב .בוזעי דחא קרו הריזל וסנכיי םימחול ינש וב הלועפ קחשמ והז .ןוחצינה לע ומחליי םירחא תוגוזו סוטורבו רוטקיו ,סבוהו וש .חצנל ידכ רבד םושב רצוע אלש ירזכא ירזכא םחולב טולשל הצור התא םא .ZX ישקמ תועצמאב םיטלקמה תא תוארהלו זיזהל ידכ םיצחב שמתשה .םכילע רעטצי אל חטב אוה ,ביריה תא וכסחת לא ,ףוגה ,םיילגרה ,םיפור

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות