Journey to the Past Tense קחשמ

רבעה רבע לא עסמ (Journey to the Past Tense):

.תינעדמו הריעצ תודלי תסדנהמ איה טביר .תינויסינ ןמז תנוכמ רוציל החילצה איה .ץורל ידכ םינוכנה םיטפשמה וא םילימה תא אלמל ךירצ אוהש ךכב ידוחיי .קיר אתל קבדהו רחב ,הלימ קיפסמ ןיא םהבש םיטפשמ ועיפוי זאו ,רבעה .רבעהמ ולבקתש דואמ םיבושחו םירידנ םיצפח ראשו םירודוטה רתכ ,ירצמה .תילגנאב קודקד דומלל תרדהנ ךרד אוה רבעה רבע לא עסמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות