Neighbor Day קחשמ

ןכשה םוי (Neighbor Day):

.דואמ םייתודידי םינכש םה ,לאינד ונרוביגו רמנה תחפשמ הרג וב בוחרב .דדייתהלו רשקתל םהמ ענומ אל הז ,םישנאו םיפושני ,תוטלפא ,םילותח : .םתוא רותפל םירזועו ,םלוכ לש תויעבה תא םיריכמו הז םע הז םירשקתמ .ירשפאה עויסה לכ תא םהל קפסל ידכ םינכשה לכב בבותסמ לאינד דחיו קח .קינקיפ רחאל ץעה ןחלוש תא תוקנל םילוכי אל הכולמה תחפשמ ינבו ,לסב .תומוק שולש תב הלודג הגוע טשקל ךירצ רמנה רוג לש תיבב .הדובע הברה ורתונ יללכ ןפואב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות