Tea Party קחשמ

הת תביסמ (Tea Party):

.טקיטקיק הנירתק לותחו םיקורי טרופס ילענב ףושני םה םהילא םיבורקה .ותיבב הת תביסמל ןימזהל הצורש םהלש רוביגה הז .התה תביסמל םיחרואה תעגה תארקל ןחלושה תא ןוכנ עובקל רמנה רוגל ור .הת תכרע זאו ,ןחלוש תפמב ורחב ,תישאר .םהמ דחא רחבתש דע ומלעיי אלו ןחלושה לע ועיפוי םיטירפה לכ .םיפאמ וא תוריפ ,ףוס ףוס ,ןכבו .הנירטק ,ףושני :םיחרוא העברא ויהי .יססירכו יעיבר םוי ךיסנ .הת תייתשל ןוזמ ירצומה תריחבו ןחלושה טושיקל םכתריחב תא וכירעי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות