Guess the Feeling קחשמ

השגרהה תא ושחנ (Guess the Feeling):

.הכולמה תיבב וא םילותח ךכ רחא ,םיפושני לצא רקבל תובורק םיתיעל ךל .רפסה תיבל ךלוה רמנה רוג הלא תוחפשממ םידלי םע .רועישל תורישי ורבעותו ולש רפסה תיבב תומדב ורקבת ,השוחתה תא שחנ .תושגרל שדקומה ןיינעמ דואמ אשונ לע םויה העידוה הרומה .םיפלק לש המירע דימלת לכ ינפל .יהשלכ השוחת בתכית וילע ,ולש ףלקה תא ךל הארי אוהו רוביג רחב .תווחמו םינפ תועבהב תאז אטבל הסני אוה .וז השוחת ריבסהל ידכ ךירצש המ תא ויתחת ףשחו יומידה תא קחמ ,התוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות