משחק לובג תואספוק באינטרנט

                                  Bounding Boxes קחשמ

לובג תואספוק (Bounding Boxes):

.םילזונ ןמזמ רבכ םילוחכו םימודא םיקולב .שוביכל תוינכות ןנכתלו הנכש לש ןוויכל לכתסהל םהמ ענומ אל הז ךא , .רקי אוה וכרד רבעמ ךא ,הארנ יתלב אוה ךא ,םיחטשה ןיב לובג ביצה לו .ןהלש םע גהנתהל תוכירצ ןה ,רחא והשימ לש ץראל רובעל תולוכי אל ןה .םוקמ תברקב אצמנ אוה םא ,ביואב עוגפל לחתהו תיטירק הדוקנל שג .בר קזנ םורגל םילוכי םיעבורמ םיפורגא .לובגה תוביתב לופכ ץופקל וליפאו ץיפקהל םילוכי םירוביג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות