משחק תוומ םחול באינטרנט

                                  Fatality stickman warrior קחשמ

תוומ םחול (Fatality stickman warrior):

.בוט בצמב םמצע לע רומשל ידכ חוכ דודמל םיבהוא םה תעל תעמ ךא ,המחל .רבד לכל ןכומ תויהל ךירצ התא זא ,םירחא םיעבצב םינמקיטס לומ םיביר .לקמ םירבג ןיב תובירמב ךמצע תא אצמת התא תוומ םיקיבדה םחול קחשמב .שיטפו תוברח לש םינוש םיגוס ,דבכו דח ןזרג :קשנ ילכ לש םיגוס המכב .םיבכוכ חיוורהל ךירצ התא ,רחא וא הז גוסמ קשנ שוכרל ידכ .ויפורגא לע םחליהל ךירצ ,םייתניב .עיתפמב ופקתו הרישי הכמ וענמיה ,םינמוימו םיזירז ויה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות