משחק םישלופל תודגנתה 2 תוומה תילוח באינטרנט

                                  Death Squad 2 Opposition to invaders קחשמ

םישלופל תודגנתה 2 תוומה תילוח (Death Squad 2 Opposition to invaders):

.תוומה תסייט ארקנש רחבומ דודגב תרשמ התא .המלשה ותדמשהו ביואה לש היופצ יתלבו הריהמ הפקתהב תובכרומ ,ללככ , .תונגה רמולכ ,ךמצעל תויתרגש אל תויצקנופ עצבל ךרטצת םישלופל תודגנ .ביוא תודיחי ידי לע רבע לכמ ףקתומ ךלש סיסבה .םילגב הפקתהל וכישמי םהו םישדחתמ םהיתוחוכ .שדח ברקל ןנוכתהל ידכ דויצו קשנ ילכ גרדש ,הנושאר הרזעו תשומחת תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות