משחק יתודלי תיב באינטרנט

                                  My Childhood Home קחשמ

יתודלי תיב (My Childhood Home):

.ונתודליב והשפיא ונייח ונלוכ .םתדלוה תומוקמ םע רשק ודביאו ןומה ורבע םירחא ,םש וראשנ םירוהה ,ר .רהנה תדג לע תיבב האלפנ תודלי הליב ונלש רוביגה .םיריהב דואמ תונורכיז ול שי .תיבה תא רוכמל ךרוצ היהו ןמזמ ורטפנ םירוה .שדחמ ותבשהלו ן"לדנ תשיכרל םיפסכ רוביגל שי תעכ ךא .הקסע הגשוה ףוסבלו הז ןיינעב בר ןמז קוסע היה אוה .ותודליב רתויב תובוטה םינשה ורבע וב תיבב רוגל בוש לוכי אוה וישכע .ילש תודליה תיבב תויחל רשפאו טעמ ותוא רדסל רתונ ,קזח יד ךא ,ןשי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות