משחק ןורחאה םוקמה באינטרנט

                                  The Last Place קחשמ

ןורחאה םוקמה (The Last Place):

.םלועה תא תולגלו היפרגואיגה תא רוקחל רתויב הבוטה ךרדה קפס אלל אי .תיבהמ הכורא תורדעיהו תוכורא תועיסנ וא תוסיט םמצעל תושרהל םילוכי .היוקל תואירב ללגב םילוכי םניא םירחאו ,םיפסכב םילבגומ םירחא ,החפ .תובר תוביס ןנשי ,יללכ ןפואב .םלועב םוקמ לכל תכלל םמצעל תושרהל םילוכיו הזל הז םירושק םניא ילד .ידמ חוטב אל הז םהבש תומוקמ םישבוכ םה תעכו םוקמ לכב טעמכ ורקיב ר .םלענו דבל תכלל טילחה ףלאר ברע ךא ,השולשב םיעסונ םירוביגה ללכ ךר .חוטב אל לוכיבכ אוהש הפיא יכ ,םיגאדומ םירבח .רבח אוצמל ןורחאה םוקמב םירוביגל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות