משחק ןואג ןמוי באינטרנט

                                  Diary of a Genius קחשמ

ןואג ןמוי (Diary of a Genius):

.םימושיר ומשר םיקירבמהו םילודגה םישנאה לכ טעמכ .םתוא וראתו ,םהיתוילגת ,םהיתובשחמ תא ופקיש םה םהב .דואמ תובושח הלא תורעה ונממ ,ריינה לע ראשנ הברה ,לעופל איצוהל ןת .ןיינעמ דואמ דחא טקיורפ לע דבועו איצממ-סדנהמ אוה ונלש רוביגה .העקתנ ותדובע הנורחאל ךא .םינש רפסמ ינפל רטפנש ולש הרומה לש תומושרה תא תוארל הצור אוהו רס .ותוא אוצמל החילצה אל איה ךא ,ןמויה תא ול תוארהל ותבמ שקיב רוביג .ןואגה ןמויב הנטק הרוחש תרבחמ אוצמלו הרידב שפחל םהל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות