משחק שיטפה יריבא באינטרנט

                                  Knights of the Hammer קחשמ

שיטפה יריבא (Knights of the Hammer):

.רתויב םיצימאה םימחולל רבכמ הז םיבשחנ םיריבא .םהלש תונימאהו תוריסמה אלא ,דחוימב תאז וכירעה אל םיכלמה ךא .וירבחל וכפה רתויב םייוארה םיריבאה קרו םלוכל עודי היה אוה םעפ ךא .ךכ אל הז לבא ,הקרפתה איהש וטילחה םלוכ ,דוחיאהמ וחכש םהו ונתשה ם .םמצע תא םסרפל וקיספה טושפ הירבח .םשוכרו םהיתוריטב ובשייתהש םיקיתו םימכח םימחול הלא .שיטפה יריבאב ךכ לע םהלu200bu200b עידוהלו אוצמל םכילעו דואמ הבוש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות