משחק םידלי יסיטרכ תמאתה באינטרנט

                                  Kids Cards Match קחשמ

םידלי יסיטרכ תמאתה (Kids Cards Match):

.םידלי יפלק קחשמב דדייתהלו ךתוא שוגפל םיצור םיריוצמ תורענו םירענ .קחשמה ךלהמב שחרתת תורכיהו .םתוא אוצמל ךל םיעיצמו םיפלק םתוא ירוחאמ ואבחתה םידליה לכ .רוביגה ומכ קוידב תויהל הכירצ היינשה תיצחמהו גוז םהל אוצמל תאז ם .ךלש הריכזה תלוכיו הבשקהל רוטקידניאל ךופהי הז ,ךילהתה לכ לע ןמזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות