משחק A-maloo הנב באינטרנט

                                  Builda-ma-loo קחשמ

A-maloo הנב (Builda-ma-loo):

.תיביטינגוק תועמשמ םע השדח הקתפרה םכליבשבו םינטקה וירבח רובע איצ .םיהדמ עוריאל סבנק לע ליגרה רויצה תא ךופהל דמוע לותחה ךא ,רייצל .המיהדמ תינוכמ בציע אוה ךכ םשל .ריינ לע םתוא ססרלו םיעבצ בברעל הלוכי איה .םיפסונ םיעבצ תלבקל דוסי יעבצ בלשל דציכ דמלת .םיטרפ המכ הל םירסח :הנוכמה םויס לע ודבע ,תישאר לבא .חולה תיתחתב Builda-ma-loo -ב םתוא רוחבל םכילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות