משחק תובובח לש תוקוניתל ןמז באינטרנט

                                  Muppet Babies Time to Play קחשמ

תובובח לש תוקוניתל ןמז (Muppet Babies Time to Play):

.ונכדעתי םהש ןמזה עיגה ךא ,םינמאנה ויצירעמב רבכמ הז הכז תובובחה .םירחא םינקחשו טימרק ,יגיפ ידלי ,םיריעצ םירוצי ,םהיאצאצ ידי לע ם .ידמ רתוי דומלל םיבהוא אלו םיקחשמ ינימ לכ םיבהוא םה ,םידלי ןיידע .Muppet Babies Time to Play -ב םינטקה םירוביגה םע וקחשתו ופרטצתו .ללכב השק אלו ןיינעמ היהי הז .קחשמהמ ובהלתש ןוויכמ ךכל בל ומישת אלו םכלש ןורכיזה ,הבוגתה ,תיפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות