משחק ןורכיז םוז יקיר באינטרנט

                                  Ricky Zoom Memory קחשמ

ןורכיז םוז יקיר (Ricky Zoom Memory):

.םהלשמ םיבצמ ושכר ףאו םיריוצמ םיטרסב תוישארה תויומדל רבכמ הז וכפ .הדלונ םוז יקיר לש הרוטקירקהו הז לע ובשחי םהש ןמזה עיגהש וטילחה .ןורכיז םוז יקיר ונלש קחשמה זאו .תולוחכ םייניע םע םודא עונפוא אוה יקיר .וירוה לש אמגודה תובקעב ליצמ תויהל הצור אוהו Z תואה אוה ולש למסה .רוביגה לש ותוחא - רדנבל םוז םות ,בוהצ ויטוקס ,קורי יי'ג.יד ,הלו .םיהז תוגוז אוצמל ,קחשמה שרגמב םיפלקה לכ תא חותפל קיפסמ ךכ םשלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות