משחק דג'גרטסנומ ףוד ןיוולא באינטרנט

                                  Alvin Duf Monsterjagd קחשמ

דג'גרטסנומ ףוד ןיוולא (Alvin Duf Monsterjagd):

.קחשמה יבחרמב םתוא םישגפמו םיבבש וירבחו ןיוולא תא םיריכמ חטב םתא .םג הב ליעפ קלח תחקל םכתא םינימזמ ונאו השדח הקתפרה שי םירבחל ,םו .ךלש תונוחצינל ןכומ Duf Monsterjagd ןיוולא .דחוימב םידקוממו םיריהז ויה זא ,םכישעמב ןיטולחל יולת היהי רוביגה .ותיבב ובשייתהש תוצלפמ דוצל ךלוה ןיוולא .המזלפ חדקאב זיגפהל לחתה ,תצלפמ האור התאש עגרב ,תומוק םירהל ,םיר .הערה תצלפמה תא סורהל לוכי הז קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות