משחק Cutie Pugs ןומטמ ןומטמ באינטרנט

                                  Cutie Pugs Cache-cache קחשמ

Cutie Pugs ןומטמ ןומטמ (Cutie Pugs Cache-cache):

.ןומטמ Cache-Cache -ב םייתטישה םיגאפה תעברא תא וריכה .דואמ החונמ ירסחו םינטק ןיידע םה .םוקמ לכב םפא תא םיעקותש םינרקסו םינטק םיפוצרפ הברה ךכ לכ םע םיש .החרטמ רתוי הבר האנה ול םיקינעמ םה ,ולש דמחמה תויח לע ןנולתמ אל .םיפוחד םיניינע ול שי יכ ,תובוחהמ קלח ךילא ריבעהל טילחה אוה םויה .םירוג םע קחשל - הנהמה קלחה תא םתלביק ,ולהבית לא לבא .םיאובחמ קחשל םיבהוא םה .רתתסהל הפיא לודגה תיבבו .םתוא סופתת ןאכ ,טלקמהמ ואציי יאדווב תוינרקסה םהינפ ,םיבלכה תא ש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות