משחק תפפועמ הנוכמ באינטרנט

                                  A Flying Machine קחשמ

תפפועמ הנוכמ (A Flying Machine):

.תפפועמ תינוכמ לע םלוחש ריוצמ דלי אוה תפפועמ הנוכמ קחשמה רוביג .ושקובמ תא תונבל חילצי אוה דחא םויש ענמנה ןמ אלו דואמ ןרקס אוה , .ותוא בבוסה םלועה תא רוקחי רוביגה ,םייתניב .ונלש תומדה ררוגתמ וב תיבה תא םיסלכאמה םייתיב םייח ילעבו ץפח ,אש .ולש תקתרמה הקתפרהב חרכהב ולעיש תודיח רותפל ול ורזע .םינוש םיטירפב שמתשהלו ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות