משחק חרקה סוכ באינטרנט

                                  Glass the Ice קחשמ

חרקה סוכ (Glass the Ice):

.ונלש רתאה יפדב םכל הכחמ רבכ Glass the Ice קיחצמ ידמימ וד קחשמ .תונרבדו תוזירז לע ןמאתהל הצורש ימ לכל ןיינעמ היהי הז .הידעלב הפיא לבא ,הריהמ המכוח םג ךרטצת ןאכ .חילצי והשמש יוכיס םוש ןיא תרחא ,הנובתב תושעיהל ךירצ ,רתויב טושפ .הלעמל תמקוממה הקיר תיכוכז סוכל חרק תכיתח ליפהל איה המישמה הז קח .רתויב הכומנה המרב ןיידע חרקהו ,תוגרדמה לע םילכה .חרקה תא ץיפקהל םרוג ךכבו חטשה ינפ לע ריוצמה ףורגאה הכמ תא ליעפמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות