משחק לק דדונ באינטרנט

                                  Light Wanderer קחשמ

לק דדונ (Light Wanderer):

.ךפהל אלא ,ראומ תויהל הטונ ךשוחה לכ אל .רוא איבמש טטושל ורזעתש ןוויכמ ,לקה טטושמה קחשמב תוסנל וכרטצת ,ן .ןיטולחל לפאו רדוק םלועב ועסמ תא ליחתמש ןטק ןבל השושמ והז .ןבל ,םודא ,לוחכ :םינוש םיעבצב תולילק תומרופטלפ עיפותו דרפית הכי .ףיצרה לעמ ץופקל ,ךשמתמ םייברע ןיב לופיל תומדל רשפאל אל איה ךלש .תינמז וב םיריהזו םיזירז ויה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות