משחק ץור םולש באינטרנט

                                  Hello Run קחשמ

ץור םולש (Hello Run):

.ליעומ אוה ךפהל ,םכל קיזמ אל ןיטולחל אוהש ונימאתו Hello Run קחשמ .ןוויכו עבצ םינשמש םייפוסניא םיכובמ ךרד ידמימ תלת בחרמב דדומתהל .םיררועתמה םילושכמל רתוי לקו רתוי רהמ ביגהל רשפאת ,ורותב ,הזו ,ם .רטמוליק-תודוקנ רבצ ,המידק רהמתו םביבס בבותסה .םכל רדתסי לכהו דבלב העונתב ודקמתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות