משחק םילמנ ןוקייט באינטרנט

                                  Ant Art Tycoon קחשמ

םילמנ ןוקייט (Ant Art Tycoon):

.םיעודי אל םינמא לש תודובע איצמהל םילוכי אל טושפ תונמאב םיקסועש .יוכיס םכל שי לבא ,ץורפל ליחתמל השק ,םיינשדח תונויער ינימ לכב סו .ןפוד תאצוי ךלש הריציהש ללגב לכהו .ךלש תורצויל וכפהי תוליגר םילמנ ,ליגר ןמא לש תשרבמהמ אצוי אל הז .ןפוד יאצוי םיטשפומ םירויצ רוציל דיימ ולחיש םישנא השימח תרחב .תונקל הצור אל רוביצה םא ריחמה תא ודירוהו הריכמל םירמגומ םירצומ .שוקיב שישכ הלעה ,ךפהל .Ant Art Tycoon -ב ףסכ חיוורהו ךלש קסעה תא בחרה ,םילמנ אבצ הנב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות