משחק חמש םישודקה לכ ליל באינטרנט

                                  Happy Halloween קחשמ

חמש םישודקה לכ ליל (Happy Halloween):

.הרפכב םייחה םישנאה לש םהירוגמ לע ןגהל םתרטמש םידחוימ םימוסק םיס .םישודקה לכ ליל םידחוימ םסק יסיטרכב תשמתשמ איה ךכ םשל .םייולג ויהי הטמ יפלכ תונומתה םע םיבכושה םיפלקה ,ךסמה לע םכינפל .םהילע תונומתה תא תוריהזב לוקשלו דחא ךלהמב םיפלק ינש לכ ךופהל לו .םמוקימ תא רוכזל הסנ .תינמז וב ןתוא חותפלו תוהז תונומת יתש אוצמל םכילע היהי .תודוקנ ולבקתו ךסמהמ ומלעיי םיפלקה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות