משחק תיגד הלצה באינטרנט

                                  Fishy Rescue קחשמ

תיגד הלצה (Fishy Rescue):

.Fishy Rescue קחשמה לש םיעוריאה דקומב םיאצמנ םתאו ונלש קוחרה דית .דואמ םישומח רבכו ,דואמ םייביסרגאו ידמל םיטנגילטניא ,םילודג םירו .תורידח יתלב תופיכב ןמצע תא תוסכמ ,הנגה תיטמוטוא וליעפה תולודג ם .םיחוטב םירוזאל ץוחמ םמצע ואצמ םיבר םישנא יכ דע היופצ יתלב הכ הת .הפיכל תחתמ רוסמל רעצמה תא ףוסאלו ריוואה תניפס לע טולשל ולכות .םיגדה תפקתהב םחליהל ידכ םישנא המכ בירקהל ךירצ םימעפל .םירזייח לע טמשנ ,תוצצפ ומכ םהב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות