משחק רטנאה רופס באינטרנט

                                  Spore Hunter קחשמ

רטנאה רופס (Spore Hunter):

.םייפוקסורקימ םילדגל םיטקייבוא םצמצל ודמל םינעדמ ,קוחרה דיתעב .ורקימה םלוע תא רוקחל ידכ דחוימ סיט ילכב סייטה תא חולשל וטילחה ם .הזה םלועה תא רוקחלו תמיוסמ ךרדב סוטל ךרטצי ךלש רוביגה .ונלש רוביגה תא ופקתי םיגבנמ םיבכרומה םירוצי .םהב םייולג ויהי ונזוהש םירפסמה .ותוא סורהל ידכ רוציל תושעל ךירצ התאש םיטיהל המכ םינווכתמ םה .םיגבנ דימשיו ךלש קשנה ילכמ וב הרוי ךלש הניפסה לע המכוחב ןרמתמ ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות