משחק ןטק' גטוק לש החירב באינטרנט

                                  Little Cottage Escape קחשמ

ןטק' גטוק לש החירב (Little Cottage Escape):

.היחמל חונ אל וא חונ אל תויהל לוכי אוהש רמוא אל ללכב תיבה לדוג .ןטקה 'גטוקב החירבה קחשמב ןטק' גטוק קודבל וכלת ונלש רוביגה םע דח .רדחה תא טוריפבו דחא ןוחבלו ,חתפמה תא שפחל לכותש ךכ ןיינבה ךותב .הסינכה תלד תא חותפל ולכות אל תרחא ,תוטוזו םיטרפל דחוימב םיבושק .ןויגיה לש םיטנמלא םע הריהמ תונינשו סנלופדניימל לזאפ יהוז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות