משחק םיב תויבוקה ץורמ באינטרנט

                                  Ocean Dice Race קחשמ

םיב תויבוקה ץורמ (Ocean Dice Race):

.תוירלופופה תוגרדמבו םישחנב רקיעבו חול יקחשמ קחשל םיבהוא םג םה ם .תודומחה םיה תולותבל ופרטצה .תויבוקה ץורימב םכלש תווצל םיכחמ קרו חולה ידיצ ינשמ תודמעל וסנכנ .תילאוטריו הבירי ךל קפסי קחשמה זאו דבל קחשל לוכי התא .ןכש וא רבח ,רבח :יתימא בירי ןימזהל םג לוכי התא .ןוילעה וקלחב אצמנש ,יפוסה דעיל הליחת עיגהל איה המישמה .הנותחתה תילאמשה הניפב הטימה לע הציחל ידי לע תויבוקה תא ולגלג .קורי ךלש בבשה .רוחאל םכתא וכילשי םישחנהו ,תוריהמב האלה וכישמת ,ןחבמה דבועל ועי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות