משחק שרבומ תצלפמ באינטרנט

                                  Monster Mover קחשמ

שרבומ תצלפמ (Monster Mover):

.רבומ רטסנומב קחשמה שרגמ תא אלמל וקיפסה רבכו תורזוח תוצלפמ .ףוסה דע תאז תושעל לכות אל יכ םא ,רתוי החוטבל התוא ךופהל ידכ המו .תחוורהש תודוקנה ידי לע הכרעהו בל ומישי ךלש תומורתה לבא .תוהז רתוי וא שולש לש הרושב םתוא ףוסאל ךילע ,תוצלפמ ריסהל ידכ .םישורדה םיבולישה תא עצב ,ןתוא קרו תומלש תורוש זזה ,ךכ םשל .הנקת אלל ןמזה תא רפוס רשא רמייטו דוקינ תוארל ולכות לנאפה לש ןימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות