Orbiting Numbers Subtraction קחשמ

םירפסמ רוסיח ףיקמ (Orbiting Numbers Subtraction):

.רוסיח םירפסמ ףיקמה קחשמב םתוא דימשהל - הבושח המישמ םכל התייהו ב .תאז תושעל םיכירצ םתאו שדחמ הנב ביואה ,הטישל םימיאתמ אל רבכ םימד .רוסיחה תמגוד תאצמנ וב לגעמ אצמנ הדשה עצמאב .הליבקמה האצותה םע רודכה תא אוצמלו ותוא רותפל .הרזה תיללחה תא דימשמ התא ךכבו וילע ץחל ,האיצמה רחאל .העדותל ישומיש דואמ הזו ,ריהמ בצקב תודיח רותפל ךירצ התאש רמואש ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות