משחק וקודוס חצורה באינטרנט

                                  Killer Sudoku קחשמ

וקודוס חצורה (Killer Sudoku):

.וקודוס חצורה קחשמב הז תא ךירצ אל הארנכ התאו וקודוס לע רמאנ הברה .ונלש םיפיטל קוקז ךניא ,םירפסמ םע םיאת לע בושחל בהואו ןינא התא ם .םסרופמה ירפסמה לזאפה תא תחקל הנושארל טילחהש ימל םיליעומ ויהי םה .עשתל דחאמ םירפסמב םיאתה תא אלמל איה המישמה .רוזאב םיבלושמש םימודא םיווקב קלוחמ םוחתה ,ףסונב .רפסמ שי םודא עוביר לכ לש תילאמשה הניפב .ןיוצש יפכ קוידב תויהל בייח סינכתש םירפסמה לכ םוכסש רמוא הז .תיללכה המישמל םיפסונ םיאנת הלא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות