משחק עוציב לש הניש ידודנ באינטרנט

                                  Executioner's insomnia קחשמ

עוציב לש הניש ידודנ (Executioner's insomnia):

.דבכ ירסומ לטנ אוה ןיילתה לש ודיקפת .תוומל םינודינו םיעשפב םימשא םה םא םג ,םישנא גרהב קסוע אוה ,ותוה .וידיב ורבע םיללמוא םיבר ,הדובע לש הכורא הירוטסיה ונרוביגל .הרזע שקבמו םיתמה תומשנ ידי לע תוחור ףודר אוה :הלילב ןשי אל אוהש .ונופצמ תא טעמ תונפל רוביגל רוזע .םוניהיגל ןדע ןג ןיבש םיכושחה םיכובמל ןיילתה תא חלשת התא .םש ועקתנ ונמזב הלתש הלא .ליבשה םהל וגצוי םשו ,רוחשה עובירה ראבל םתוא רוסמל ךרוצ שי .הקומע תועמשמ םע ךא ,הידב השעמל םה ןיילתה לש הנישה ידודנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות