משחק לדגמל הנפ באינטרנט

                                  Turn Tower קחשמ

לדגמל הנפ (Turn Tower):

.דחי םידבוע התוא םיביכרמה םיטנמלאה וא םירושיקה לכ םא תיביטקפא אי .הנגה ינבמכ םילדגמ םישמשמ םיילאוטריו תוברקב דואמ תובורק םיתעל .ביואה לש וכרד תא תמסוחה הפיצר תרשרש חיטבהל ידכ םינוש תומוקמב םי .תמלשומה הנגהה תא רוציל תונמדזה ךל שי רוט לדגמב .םתרטמו םעבצל םאתהב לדגמה יניינב ןיב רבחל םכילע ךכ םשל .האצותה תא גישתש דע תולעמ םיעשת תוחולה תא בבוסל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות