משחק המכח הסורפ באינטרנט

                                  Slice Wise קחשמ

המכח הסורפ (Slice Wise):

.Slice Wise ונלש קחשמה לש יסיסבה ללכה תא תמאות ןיטולחל ךותחל זא .רוריפ וירחא ריאשהל ילבמ ,ףיצרהמ לופיתש ךכ התוא ךותיח ידי לע תומ .ןוכנה םוקמב רמולכ ,קיודמו דחא קר תויהל ךירצ ךתחה ,הז הרקמב .המר לכב תוגצומה תומישמה תא ורתפו תורישל ותוא וחק זא ,ןאכ ינויח .בוש תוסנל ססהת לא ,הנושארה םעפב והשמ הרוק םאו ,ךב יולת יד םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות