משחק לגלגתמ ךובמ באינטרנט

                                  Rolling Maze קחשמ

לגלגתמ ךובמ (Rolling Maze):

.יהשלכ הרטמל ליבוהל םיכירצ תורואה - םתוא דחאמ דחא רבד ךא ,םינוש .רודכה עבצנ וב עבצב תונורדסמה לכ תא אלמל ךילע ,ךובמ גנילורה קחשמ .רודכה תא זיזהל רתויב תילמיטפואהו הרצקה ךרדב רוחבלו בושחל םכל םו .ילאוטריווה םלועל ץוחמ םוימויה ייחב ליעומ היהי אוהש בושחל ךל םור

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות