משחק קנאד םאלס לסרודכ באינטרנט

                                  Basketball Slam Dunk קחשמ

קנאד םאלס לסרודכ (Basketball Slam Dunk):

.Basketball Slam Dunk טרופסל רפסה תיבב תומייקתמה ,לסרודכ תויורחת .םתוא סיבהל ונלש רוביגל רוזעת התא .קחשמל היולג המרופטלפ היהת ךסמה לע םכינפל .דחא לע דחא לש קחשמ תנוכתמב םייקתי קחשמה .שרגמה זכרמב עיפוי לסרודכ ,טפושה תואל .הריזל ברקתת ביואה תסבהו וילע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .תודוקנ גישתו לוג עיקבת הריזב עגופ רודכה םאו קורזל ךרטצת זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות