משחק .ןרוו io באינטרנט

                                  Waran.io קחשמ

.ןרוו io (Waran.io):

.Waran ארקנש םימסקהו ברחה םלועל וכלת םלועה יבחרמ םינקחש תואמ םע io. .תומד רוחבל לכוי ןקחש לכ .םסוק וא ליגר ריבא תויהל לוכי הז .הזה םלועב עסמל ואצת זאו .םינוש םיאצממו םיצפח שפחל םכילע היהי .םירחא םינקחש לש תויומדו תוצלפמ םע ברק ודל סנכיהל ךרטצת הלא תואק .ורובע תודוקנ גישתו ךיבירי תא סורהת התא ,ךלש רוביגה לש המיחלה יר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות