משחק וקנילפ יגיפ באינטרנט

                                  Piggy Plinko קחשמ

וקנילפ יגיפ (Piggy Plinko):

.םיבר םינוריזח םייח וב םלועל וכלת םירחא םינקחשו םתא ,וקנילפ יגיפ .ותטילשב ריזח לבקי ןקחש לכ .ךלש תומדה תא חתפל ךרטצת .םינוש םיצפחו ןוזמ ופסאתו םינוש םינוויכל ריזחה תא ונווכת ,םיצחה .קזחתהלו רבגתהל ,ךלש רוביגל רוזעי הז לכ .ביואה רחא ףודרלמ רתתסהל וא ,חצנלו ברק ודל ותיא סנכיהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות