משחק סעוכ אבא באינטרנט

                                  Angry Daddy קחשמ

סעוכ אבא (Angry Daddy):

.ק'ג ריעצ רוחב ררוגתה םיאלקח לש הנטק הרייעב .הנא םשב הדלי ,ותנכש תא בהא שממ אוה .ןדפק דואמ אבא הל היה לבא .וידיב ןושלק םע היבא ידי לע ףקתוהו התיבה הדליה תא חקל ונלש רבחה .םעוז אבא רחא ףדרמ חורבל ריעצה רוחבל רוזעל ךרטצת סעוכה אבא קחשמב .הווחהמ הצוחה ךרדב חרבי ךלש רוביגה .םינוש םינכוסמ םירוזאבו םילושכמב לקתי וכרדב .הלאה םירוזאה דצב ץצורתהל רחא וא םלוכ לעמ ץופקל ךרטצי רוביגה לש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות