משחק םיריהמ םישיבכב העונת ינפוא ילולעפ באינטרנט

                                  Highway Traffic Bike Stunts קחשמ

םיריהמ םישיבכב העונת ינפוא ילולעפ (Highway Traffic Bike Stunts):

.יעוצקמ םילולעפ בכור אוה ק'ג .םינוש םיצורימב ףתתשמ אוה ידמל תובורק םיתעל .עונפוא תגיהנב וירושיכ תא ןיגפהל ךרטצי וכלהמב דדומתי אוה ,העונתה .שיבכה לע ךמצע תא אצמת ךלש ןושארה בכרה תריחב .ידמל השק חטש םע חטש ךרד רובעי הז .םינוש םיבכר ינפל שיבכב תכלל ורהמת ,תיברמה תוריהמב עונפואה תא תר .םינוש םיקירט עוציב ידי לע םהילע רבגתהל לכות ,םינוש םינכוסמ ךרד .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע ךרעוי םהמ דחא לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות