משחק 2 הערפ לש המיא באינטרנט

                                  Horrors Temple Of Pharaoh 3 קחשמ

2 הערפ לש המיא (Horrors Temple Of Pharaoh 3):

.םירצמ לש תוקיתעה תודימריפה תא רוקחל ךישממ התא ,Horrors Temple o .תורצוא רופסניא תויובח םהמ דחאב םירמוא םה .םימודק םיפשכמ ידי לע ורצונש תונוש תוצלפמו תוימומ ידי לע תנגומ ר .םלוכ תא דימשהלו םהב םחליהל ךרטצת .הדימריפל רודחת תועורז ספות .תונוש תוצלפמ ידי לע ןמזה לכ ףקות התא .םתוא דימשהלו ךלש קשנה ילכמ תוריל ךרטצת קחרמה קחרמשכ .תוצלפמ לש לודג לוכשא סורהל ידכ םינומירב שמתשה ,ךרוצה תדימב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות