משחק 2 הערפ לש המיא באינטרנט

                                  Horrors Temple Of Pharaoh 2 קחשמ

2 הערפ לש המיא (Horrors Temple Of Pharaoh 2):

.םירצמל ועיגת ,Horrors Temple of Faraoh 2 קחשמה לש ינשה קלחב .םיקיתע תורצואו םיצפח םירתתסמ וב רצוא םש אוצמל תוסנלו הקיתעה הדי .םיינישל השומח היהת ךלש תומדה .לכה תא בטיה ןוחבלו םיבר תומלואו תונורדסמ רובעל וילע .ותוא ףוסאל ךרטצת והשלכ טירפ אצומ התא םא .םירחא םירמושו תוימומ ושגפת הדימריפה ךותב .םלוכ תא דימשהלו םתיא ברקל סנכיהל ךירצ התא .םינומירו םח קשנב שמתשה ךכ םשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות